ثبت پیشنهادات و شکایات

نظام پیشنهادات به عنوان یکی از روش های موثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کاربران میباشد. بر این اساس کلیه کاربران و مشتریان محترم میتوانند پیشنهادات، ایده ها، ابتکارات و نظرات خود را برای بهبود فرآیند کاربری فروشگاه فناواتک و همچنین شکایات خود را از طریق فرم تماس با کارشناسان روابط عمومی گروه فناواتک در میان بگذارید.